Psykologi och psykiatri

Personlig tillväxt

Personlig tillväxt är en obligatorisk process för självförbättring av den individuella, målmedvetna rörelsen och motivets önskan att belysa den person som han skulle vilja vara i idealet ("jag" perfekt). Alla faktorer, villkor, möjligheter som leder honom närmare målet, och är personlig tillväxt, vilket är en av de viktigaste och mest signifikanta betydelserna för individens liv. Genom denna process kan en person förändra sig, alla karaktärsdrag i den riktning han behöver, eliminera komplex, lära sig att styra uttrycket av känslor, bli av med negativa tankar. Den personliga tillväxten för varje ämne är annorlunda, eftersom idéerna om sitt idealiska själar är helt olika för alla individer.

Personlig tillväxt

Personens personliga tillväxt innebär en stadig och ständig utveckling av individens potential. Potential är en generaliserad systemkännetecken för individens individuella och psykiska personlighetsegenskaper. Den baseras på individens förmåga att bygga på stabila interna riktmärken och faktorer i livsaktivitetsprocesserna, för att upprätthålla aktiviteten och målen när miljön regelbundet ändras. dvs En persons potential är ett komplex av psyks egenskaper som ger en individ möjlighet att fatta beslut och reglera sitt beteende, men samtidigt går han fram från sina personliga kriterier och idéer.

Olika författare tillhör oberoende och inre frihet, personlig autonomi, livets meningsfullhet, hållbarhet i levnadsförhållanden, beredskap för interna omvandlingar, förmåga att acceptera ny information, hållbar beredskap för handlingar, tillfälligt personlighetsperspektiv.

Personlig tillväxt kännetecknas framför allt av segern över enskilda svagheter, fobier, rädslor, över allt som står i vägen för idealet "jag". Sådan tillväxt behöver inte vara positiv för andra.

Personlig tillväxt i psykologi är självutveckling, som kännetecknas av medvetenhet, att en enskild strävar efter att bli bättre än han är nu, att vara smartare, mer meningsfull och mer lovande. Huvuddelen av en framgångsrik personlighet är dess tillväxt. Processen av personlig tillväxt är det dagliga arbetet med ämnet på sig själv. Idag finns det många teorier som relaterar till personlig tillväxt.

Teorin om behaviorism är att människan initialt inte har någon potentiell skillnad från andra. Alla människor är födda med samma potential. Och personlig tillväxt beror bara på de omständigheter och förhållanden som omger individen.

Det existentiella tillvägagångssättet är att personlighetens tillväxt sker i självkunnande, sökandet efter harmoni och som ett resultat en ny uppfattning om den omgivande verkligheten.

Den vanligaste teorin om personlig tillväxt är "oundvikligen positiv", vilket är att varje individ fylls med en stor potential. En sådan potential och rusar ut, men kan bara hitta en väg ut om det finns lämpliga förhållanden, omständigheter som inte nödvändigtvis är positiva. Det är därför som denna teori kallas positiv: vad som än händer i livet, gott eller dåligt, kommer personlig tillväxt att ske under alla förhållanden.

Personlig tillväxt behövs hårt av en person, för utan honom kommer individen att försämras. Han är en modern modell av den välkända sanning: bara de starkaste överlever. En person som inte strävar efter tillväxt lever inte, men existerar.

Tillväxten av en persons personlighet beror främst på hans ansträngningar, men insatser är inte tillräckligt. Full tillväxt är endast möjlig med andras vänliga deltagande, vilket är viktigt för honom. Personlig potential är oupplösligt kopplad till "I" idealet, som bildas i processerna för gemensam interaktion med människor. Det är nödvändigt att skilja den personliga tillväxten från individens harmoniska utveckling, som innefattar förvärvad kunskap och färdigheter, assimilering av värdeorienteringar, moraliska och etiska normer, nödvändiga regler för beteende.

Under personlig tillväxt sker omvandlingar både i andlighetens värld och i processerna i deras förhållande till omvärlden. Kärnan i sådana omvandlingar är att individen gradvis befrias från de snedvridande effekterna av olika psykologiska försvar, får möjlighet att ha förtroende för den uppfattade informationen och inte filtrerar den för att skydda sitt ideal "jag", blir i stånd att leva i nutiden.

När man passerar alla de listade transformationerna blir personen öppen för uppfattningen av ny information. Samtidigt börjar han förstå sina känslor, känslor, upplevelser och sig som helhet mycket bättre, han kan noggrant bedöma sina individuella förmågor, ta ansvar för sig själv för det som verkligen beror på honom, planera sitt efterföljande liv som han vill. det är han, och inte enligt andras idéer eller pålagda stereotyper. Allt detta gör det möjligt för individen att uppfatta verkligheten mer som att leva med "öppna ögon". På grund av detta börjar han bättre förstå andra och accepterar dem som de är i verkligheten, blir av med sig av illaluktade illusioner och påförde fördomar.

Den enskilde som strävar efter personlig tillväxt strävar inte bara för kommunikation, men för gemensam interaktion. I kontakter med människor blir en sådan person mer avslappnad, direkt och öppen, men samtidigt är den flexibla, samtidigt som den är mer realistisk, kompetent att lösa olika konflikter.

Personlig tillväxt i psykologi bidrar till utvecklingen av en holistisk personlighet, som inte har inkräktliga meningsskiljaktigheter mellan önskningar, strävanden och potential, mellan livskrav och moral, mellan planerade handlingar och verklighet. Med andra ord betyder det att en sådan individ inte är föremål för kriser. Detta innebär emellertid inte att sådana kriser helt utesluts. Trots allt är skillnaderna mellan "I" ideal och "Jag är riktig" fortfarande kvar.

Personlig tillväxt ger motivet ett sätt att övervinna sådana kriser - betydelsen av existens, en känsla av andlig meningsfullhet av alla hans idéer, handlingar och känslor. När man i en svår eller krissituation frågar en person som söker personlig tillväxt frågar sig inte följande frågor: "Varför händer det här med mig?", "Varför gör jag allt detta?", "Vem ska skylla på detta" etc. . En sådan person kommer att fråga: "Vad kommer jag att få som en följd av att övervinna en svår situation," "Vilken erfarenhet kommer jag att vinna?" och så vidare

Personens personliga tillväxt påverkar yrkesprestationer och framgång i alla verksamhetsområden. Till exempel innebär perspektivet personlig tillväxt av en framtida lärare tre möjliga anvisningar: anpassning, självutveckling och stagnation (nedbrytning).

Anpassning bidrar till att anpassa sig till utbildningssystemets behov, för att utforska huvudaktiviteterna och rollspelen. Självutveckling bidrar till kontinuerlig självförbättring, vilket i slutändan leder till en fullständig förverkligande av individen som professionell. I de fall då läraren bestämde sig för att hålla sig i sin professionella och personliga utveckling och börjar leva bara genom användandet av välkända stereotyper och gammalt bagage av kunskap, liksom färdigheter, uppstår stagnation. Det är just därför att ett oundgängligt villkor för den framgångsrika yrkesverksamheten hos en individ som bestämde sig för att ägna sig åt att undervisa barn borde vara den framtida lärarens personliga tillväxt och självförbättring under hela undervisningen.

Personlig tillväxt och självutveckling

Personlig tillväxt är den ständiga längtan efter hållbarheten i sitt eget självförtroende. Individen, under alla omständigheter, som tror på sig själv och sin styrka, känner inga hinder. Under livet av hindren och hindren uppstår på varje vägens väg. Därför är tillräcklig självkänsla, som kommer att bidra till att fatta rätt beslut, nödvändigt. Med andra ord är personlig tillväxt skapandet i sig av de nyaste strategierna för beslutsfattande och förverkligandet av enskilda uppgifter. Därför är det just sådan tillväxt som kan skapa en grund, en grund som sedan påverkar riktigheten av de beslut som fattas.

Självutveckling är en självständig process som lever i alla. Under sin utveckling får en individ endast tillväxt på den plats som hans behov riktas till. Därför förstår varje person i vissa verksamhetsområden mästerskap, och vissa är helt bortom hans kontroll.

Självutvecklingsprocesserna bidrar ofta till problem och obehagliga situationer som ämnen upplever. Ofta kan sådana problem förbli olöst. Men vad en person passerar genom dem kan antingen göra honom starkare eller bryta honom. På vägen för personlig tillväxt finns det många hinder och problem. För att denna tillväxt ska vara densamma måste man lära sig inte bara att acceptera, ta, men också att förlora, att ge. I livet kan det inte hända att alla problem försvinner, men en person kan lära sig att ändra sin inställning till dem, att acceptera dem annorlunda.

Personlig tillväxt och självutveckling är en accentuering av livets mening. Endast under utveckling är det möjligt att leva. Tack vare utvecklingen av en person flyttas till en ny runda av spiralen, till en ny nivå. Rörelse i motsatt riktning leder till regression och nedbrytning.

Självutvecklingsprocessen sker ständigt och genom individens liv. När självutveckling fortskrider, genomgår en person förändringar, han börjar tänka bredare, för att se det hela, och inte bara speciella saker, börjar han förstå att denna process är oändlig. Ju längre att gå in i självutveckling, desto mer intressant blir det att leva.

Det finns sju verktyg som främjar personlig tillväxt och egenutveckling av individen. Det första verktyget kommer att hålla en individuell dagbok i pappersform eller i elektronisk form. Fördelarna med denna metod är analys och analys av dagens dag, bedömning av händelser, handlingar och åtgärder, incidenter, deras tankar, framtida planer. Daglig journaling hjälper till att se negativa och ineffektiva beteendemönster och standardtänkande, lär tydlighet och klarhet i att uttrycka sina egna tankar, inklusive logik. Med denna metod är det lätt att följa alla omvandlingar som inträffar med ett själv under en lång tid. En annan fördel med att hålla en dagbok är att när du läser om det över tiden kan du omvärdera dina handlingar och händelser, markera positiva punkter och beteendevariationer, återkalla misstag som görs för att inte göra dem i framtiden.

Nästa verktyg är att skapa ett slags förråd av dina egna idéer. Denna metod spelar en viktig roll. Detta beror på det faktum att människans hjärna, på grund av sin enhet, kan producera idéer vid vilken tid som helst på dagen eller natten, i helt olika miljöer. En person kan emellertid inte alltid komma ihåg alla idéer som genereras av hjärnan. För detta behöver du ett förråd av sådana idéer. Så snart en ny idé kom upp i mitt huvud, borde det skrivas omedelbart.

Ett annat viktigt verktyg är positivt tänkande. Du måste lära dig att alltid tänka med ett plustecken. För att göra detta, figurativt tal "fånga" alla upprepade negativa uttalanden, tankar och omvandla dem till positiva, snälla, goda, trevliga och användbara.

Du måste älska dig helt och hållet med alla nackdelar och fördelar. Det händer ofta att en person som har skapat en modell av en ideell "jag" börjar att aktivt sträva efter det, och med varje misslyckande eller felaktighet börjar han, från sin synvinkel, skymma sig och fördöma sina handlingar, dvs. underskatta självkänsla. För egenutveckling och tillväxt måste individet utvärdera sig opartiskt, som från en objektiv observatörs position. Du bör analysera dina handlingar, samtidigt som du försöker att inte ge känslomässig utvärdering.

Ett annat välkänt verktyg på vägen för framgångsrik självkännedom och utveckling är "gummi" tekniken. För att utföra en sådan teknik är det nödvändigt att sätta ett gummiband på borsten och i varje fall negativt tänkande ska den dras tillbaka och släppas. På grund av ett klick och en svag smärta kommer en förändring i beteendet hos tankar att uppstå. Således produceras en typ av reflex.

Tekniken att kommunicera med ditt undermedvetna består i att ställa frågor till dig själv. Det använder frågor av denna typ: "Vad ska jag ändra i mig själv för att uppnå det önskade målet?" Efter att en individ har ställt en fråga, borde han glömmas, dvs sluta fokusera på det. Efter ett par dagar kommer svaret på den fråga eller lösning som är den mest optimala i den nuvarande situationen att visas i sinnet.

Du bör lära dig att hantera dina rädslor och inte vara rädd för förändring. När allt kommer omkring är det en okänd utvecklingszon precis för att den ger en impuls till framsteg och tillväxt.

Personlig tillväxtutbildning

Personliga tillväxtutbildningar bidrar till självutveckling och personlig tillväxt. Ofta är sådana träningar relaterade till aktiviteter, psykoterapeutisk orientering. Det finns viss sanning i detta, men i princip är detta långt ifrån fallet. Utvecklingen av självförtroende och självförtroende är riktningen för personlig tillväxtutbildning. De utförs med ursprungligen friska människor. Men det här är ingen behandling, därför kan inte psykoterapi vara.

Utbildning av personlig tillväxt är aktiviteter som syftar till att öka individens potential, identifiera och förbättra sådana kvaliteter som bidrar till framgång inom olika livsområden. Huvudmålet med sådana träningar är att förändra livsutsikten på vanliga saker, ändra de vanliga stereotyperna av mental aktivitet och handlingar, handlingar som förhindrar en individ att bli mer framgångsrik och glad.

Kursens huvudsakliga inriktning är positiva och kvalitativa omvandlingar av ämnets personlighet. Med hjälp av specialiserade tekniker är individen "programmerad" för framgång i allt. Efter träningen känner personen sig mer självsäker, lugn, fri och glad oavsett omständigheterna i den yttre miljön.

Det finns två typer av orientering för sådan utbildning: främja den individuella (aktiva) aktiva och aktiva personliga tillväxtens naturliga tillväxt.

Träningar som syftar till passiv personlig tillväxt är avsedda att läka, stärka individens potential, ta bort blocken som hindrar individens utveckling och tillväxt. Med hjälp av denna teknik lever alla negativa situationer. Sådana träningar föreskriver inte att man skapar orientering eller bestämmer vad som ska hända med en individ, hur personlig tillväxt kommer att utvecklas. Passiv tillväxt av personlighet orsakas endast av individens interna program. Och tränarens roll är bara för att skapa optimala förutsättningar för personlig tillväxt.

Utbildning av passiv personlig tillväxt riktas till arbete, både med fortiden och med nutiden. De hjälper till att hitta en väg ut ur vissa rådande situationer, lära sig att svara lättare och lättare omständigheter, att hantera sådana omständigheter på alla sfärier av livet. Den bästa träningen av denna typ kan betraktas som transformationsutbildning. Deras huvuduppgift är att arbeta med de underliggande konditioneringsmekanismerna, såsom värderingar och övertygelser, medvetenhet, mekanismer för kompensations- och psykologiskt skydd etc. Genom denna utbildning kan du se följande positiva förändringar i individens personlighet: expansionen av världsutsikt, uppkomsten av en känsla av belysning, befrielse från tro, vilket begränsa det, och negativa konsekvenser av andra. Resultatet av transformationsutbildning är öppnandet av nya möjligheter för sig själva.

Vid utbildningen av aktiv personlig tillväxt finns det en omvandling av personligheten på självidentifieringsnivå. Det syftar till att få kunskap och utveckla specifika färdigheter från ämnen. Dessa inkluderar utbildningar som syftar till att utveckla kvaliteterna hos en ledare, förbättra professionell effektivitet och lärarutbildning (till exempel undervisning av de rätta målen).

Personliga tillväxtutbildning kan genomföras direkt och online via Internet. Träningar bidrar till aktivering av tänkande. Efter sin passage börjar individen att tänka på meningen med livet, om hans livsmål och ställning.

В каждом тренинге присутствует определенный комплекс упражнений, направленный на развитие личностного роста, например, упражнение «я в будущем», «шприц», «табу», «Самопрезентация», «Пессимист, Оптимист, Шут», «На какой я ступеньке?», «Комиссионный магазин» и множество других.

Упражнение "я в будущем" заключается в рисовании своей личности в будущем и защите перед другими своей картинки.

Syftet med övningen "spruta" är att hjälpa deltagarna att djupt känna och uppleva förutsättningarna för övertygelse, för att bilda den så kallade immuniteten mot något psykiskt inflytande.

Syftet med tabu-övningen är att hjälpa deltagarna att förstå hur de är relaterade till olika typer av restriktioner och förbud.

Syftet med övningen "självpresentation" är införandet av adaptiva mekanismer, utvecklingen av känslor av känslor som bidrar till processerna för professionell anpassning.

Syftet med övningen "pessimist, optimist, jester" är bildandet av en enhetlig inställning av individen till problemssituationer, förvärv av erfarenhet av att analysera problem ur olika synvinklar.

Syftet med övningen "vilket steg är jag på?" är att hjälpa deltagarna att bygga adekvat självkänsla.

Syftet med övningen "commission shop" är att utveckla kunskaper i självförståelse, introspektion, självkritik, upptäckten av grundläggande egenskaper för en individ i lagarbete.

Personliga tillväxttekniker

Det första steget på vägen till personlig utveckling är erkännandet att det nuvarande läget är inte alltid hur människor så mycket begär och väntar, drömmer, argumenterar och tänker.

Personlig tillväxt är sällan helt omfattande. Detta beror på det faktum att de flesta av oss har starka och svaga karaktärsdrag, partier. Därför kommer den personliga tillväxten främst att manifesteras i parternas erkännande, som kännetecknas av svag manifestation och åtgärder som syftar till att stärka sådana parter.

Idag finns det många tekniker som syftar till att stimulera utvecklingen av individens personliga tillväxt. De består av en konstant och målmedveten inverkan, som syftar till att stärka de svagare sidorna. Ansvar för ens liv, möjligheten att skapa sitt liv på egen vilja, självförtroende, självförbättring - det här är de viktigaste målen för personlig tillväxtteknik.

Personlighetens harmoniska utveckling ligger i självkännedom, självförverkligande, självförbättring, uppnåendet av integritet och därmed betydande omvandlingar av livsförhållanden, faktorer, omständigheter, situationer och möjligheter.

Metoden att behärska metoderna för personlig utveckling beror direkt på hur snabbt nya uppgifter förstås, kompetent efterlevnad av rekommendationerna och väsentligheten i det senare resultatet.

En av de mest tillgängliga metoderna för självkännedom och personlig utveckling är den självständiga studien av specialiserad litteratur. Bristen på omvänt förhållande är den största nackdelen med denna teknik. Denna nackdel ligger i omöjligheten att få rekommendationer, råd, stöd vid behov.

Nästa tillgängliga metod för självutbildning är att visa träningsvideor. Den har en ganska svag effektivitet, på grund av att den valda metoden är felaktigt arkiverad. Detta händer om källan till information är inkompetent.

En effektivare metod kommer att vara att delta i olika träningsverkstäder, kurser och seminarier. Ett negativt inslag i denna teknik är bristen på individuellt fokus på varje deltagare, dock kan en kompetent tränare ta hänsyn till potentialen och prioriteringarna för varje.

Det bästa alternativet för självstudier och personlig utveckling är individuella lektioner med en tränare. Nackdelen med denna metod är dess ganska höga kostnad. Individuella lektioner tillåter tränaren att ta hänsyn till alla särdrag hos individen, för att göra den nödvändiga justeringen i tid, för att betala möjlig maximal uppmärksamhet, för att ge de nödvändiga rekommendationer och råd.

De flesta av de mest populära metoderna för personlig utveckling av en individ baseras på metoderna för att använda affirmationer, metoder för visualisering och målinställning.

Bekräftelser är korta fraser eller fraser som innehåller positiva verbala formler eller uttalanden. Med sin upprepade upprepning i subjektets undermedvetna är den önskade bilden eller installationen fixerad, vilket bidrar till optimeringen av individens psyko-emotionella bakgrund, stimuleringen av positiva omvandlingar. dvs Bekräftelse är en kort mening som bär en specifik semantisk belastning för att förbättra en persons känslomässiga fält, vilket leder till positiva livsförändringar.

Det finns vissa regler för att skapa affirmationer så att de kan överväga de väletablerade negativa attityderna i det undermedvetna: den semantiska belastningen måste vara entydig; orden som utgör uppfattningarna måste vara positiva, liksom känslorna under deras uttalande; installationen måste anges tydligt efter behov fraser bör riktas till livsställningens aktivitet.

Metoden för visualisering är presentationen av information med hjälp av visuella, visuella bilder. Denna metod används ganska ofta som en psykologisk teknik.

Visuella visningar av ämnen, fenomen, saker, emotioner lagras i det undermedvetna hela individens liv. Vissa bilder kan emellertid vara i ett inert (passivt) tillstånd. Men om så är nödvändigt kan sådan information återställas, hämtas och tillämpas för att lösa ett problem eller ett problem. Detta är möjligt i fall där det är omöjligt att lösa ett problem eller ett problem med hjälp av medvetna färdigheter. På detta sätt finns det en konstant ackumulering av inre energier för att skapa de önskade omvandlingarna.

Tydligt definierade och angivna mål är grunden för framgång inom något område. Mål är viktiga komponenter i stadierna för genomförandet av livsplanen. För en kompetent målinställning är det nödvändigt att göra en detaljerad sekventiell analys av befintliga omständigheter, förhållanden eller situationer, ta hänsyn till personliga prioriteringar, utvärdera målets långsiktiga perspektiv, kreativ visualisering. De viktigaste och oumbärliga förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande av de uppsatta uppgifterna är önskan att uppnå målsättningen, förtroende för verkligheten av genomförandet, fokusera på att vänta på resultaten.

Att utveckla en individuell modell för personlig tillväxt effektivitet eller genomföra olika experiment med redan existerande metoder och tekniker för personlig utveckling är nödvändiga komponenter för självförbättring. Detta beror på det faktum att befintliga modeller oftare är effektiva endast i de första stegen av självkännedom.