Psykologi och psykiatri

Familjeledningar

Familjeledningar täcka förhållandet mellan alla deltagare i den tidigare existerande små sociala gruppen, förenad med gemensamt liv och intressen. Kärlek, familj, relationer mellan släktingar, vad kan vara mer betydelsefullt i livet? Relationer i gifta par är dock ofta ganska ogynnsamma. För att skapa starka familjeband och starka relationer, ett bekvämt mikroklimat, är det nödvändigt att alla medlemmar i den etablerade gruppen flyttar i en riktning.

Ofta uppstår problematiska aspekter och konfliktsituationer som uppstår i förhållandet mellan äktenskapspartner på grund av oförmågan att bilda ett hälsosamt förhållande, på grund av att ingen tidigare har lärt dem hur man korrekt bygga upp friska relationer, komma ur konflikter, att interagera korrekt. Det moraliska klimatet och den psykologiska atmosfären i familjeförhållanden, familjens sociala aktivitet och strukturen beror inte bara på makarna själva och på allmänna lagar utan också på de specifika omständigheter som påverkat familjens födelse och dess fortsatta funktion.

Familj och familjeförhållanden

Bland de omständigheter som påverkar familjens försörjning och de gynnsamma relationerna mellan dess medlemmar påverkas den av makarnas utbildning och graden av deras kultur, materiella villkor, implanterade traditioner och livsriktlinjer, bostadsort, social status, moraliska övertygelser. Familjens önskan att förena och konsolidera, för att konstruktivt lösa konfliktsituationer, rör sig i en riktning beror på alla ovanstående faktorer och därigenom bestämmer familjeförhållandenas specificitet.

Familjer kan, beroende på antalet medlemmar, vara stora och små. I dagens moderna samhälle anses normen ganska liten än en stor familj, men inte i alla länder. En liten familj består vanligtvis av makar och en eller högst två barn. Makar och deras barn är den egendomliga kärnan i varje familj. Ofta lever deras föräldrar med dem. Varje deltagare i familjeförhållandena står i en stabil samverkan med varandra och spelar en särskild roll i familjen, oroar sig för att möta samhällets intressen, varje enskild medlems behov eller familjen som helhet. Personens personliga kvalitativa egenskaper, deras förhållningssätt bestämmer familjeformen och riktningen för genomförandet av dess inneboende funktioner.

Kommunikativ interaktion säkerställer samstämmighet och målmedvetenhet hos partnernas ansträngningar för att uppnå prioriteringar för familjen, för att möta individens individuella behov i närheten av sina nära och kära. I processen med kommunikativ interaktion utbyter partnerna endast hemlig och viktig information för dem, empathizing med varandra, vilket leder till en bättre förståelse av varandra, anrikning intellektuellt och andligt. Intim kommunikation med partners är oupplösligt sammanlänkad med den andliga.

En familj är en socioekonomisk utbildning, inom vilken ett gemensamt liv och en budget genomförs, sker förvärv eller produktion och konsumtion av olika typer av varor och tjänster. Till exempel behovet av kläder. Denna familjefunktion kallas ekonomisk. Dess genomförande är uppgiften framför allt av makarna. En djup behärskning av makarnas yrkeskunskaper och färdigheter kommer att tillåta att denna funktion utförs fullt ut.

En av de viktigaste funktionerna i samhällets cell är organisationen av kulturell fritid. Ett typiskt kännetecken för fritid är den speciella atmosfären av värme och känslighet, vilket gör det möjligt för en individ att fullt ut öppna och vara uppriktig.

Lika viktigt är familjeinstitutionens utbildningsfunktion. När allt kommer omkring är barn födda i det och sedan upptagna.

De listade funktionerna som implementeras av familjen är extremt viktiga och oersättliga. En social grupp som är organiserad i en familj måste visa lika omsorg för alla sina medlemmar, både äldre och yngre.

De skiljer också familjens representativa funktion, vilket innebär handlingar i familjeansvarets intresse i kontakter med vänner, grannar och olika offentliga institutioner.

Äktenskapsförbundet fungerar bara bättre i fall av brett samspel mellan makar.

Sammansättningen av funktioner i en viss familj kan vara olika. Det beror på graden av bildande och nivå av familjeutveckling, omständigheterna kring dess existens. Om familjen inte uppfyller vissa funktioner kan den inte bara påverka fackföreningens styrka om båda makarna har förlorat intresse för en viss typ av verksamhet. Om bara en av parterna har förlorat intresse och den andra önskan att arbeta tillsammans i något område av familjens funktion inte hittar det önskade svaret kommer en konstant konfliktkälla att uppstå.

Familjer, som familjeförhållanden, kan vara olika och bero på många olika faktorer. Nedan finns de typer av familjer och familjeförhållanden som iakttas i samhället idag.

Den mest demokratiska typen av familjeförhållanden anses vara ett partnerskap för att bygga relationer. I en sådan familj bygger relationer på förtroende, jämlikhet och konstruktiv kommunikation. I en affilierad familj spelar det ingen roll vem tjänar mer, budgeten kommer fortfarande att vara gemensam. Problem och konfliktsituationer löses genom diskussion och gemensam sökning efter de bästa sätten ur situationen. Den största skillnaden i en sådan familj är en glädjefull atmosfär och en hälsosam atmosfär i familjen.

Nästa, inte mindre vanliga typ av förhållande i äktenskapet, är den patriarkala typen, där hustrun och barn lyder mannen (man). Makan är familjens chef. Han är helt ansvarig för gruppmedlemmarna och gör självständigt alla beslut. En kvinnas roll i en sådan familj minskas antingen för att upprätthålla hemlivet och höja barnet eller att arbeta, men i kombination med underhållet av livet och vård av barnet. Typologin för familjeförhållandena innehåller också en kategori som kallas den traditionella familjen, som kännetecknas av att bibehålla nära band med släktingar fram till den "sjunde generationen" och underkastelse till de äldste i familjen. Grunden för den traditionella familjen är de oföränderliga lagarna av styrka av relationer, ansvar och nepotism. I sådana familjer går partnerna ofta in i ett äktenskapsförbund en gång. Traditionella familjer accepterar inte skilsmässa. Fördelen med att skapa enbart en sådan familj är ömsesidig förståelse och en tydlig ansvarsfördelning mellan alla medlemmar i gruppen.

Matriarkal typ av familjeförhållanden är också ganska vanligt idag. I denna typ av relation tjänar en kvinna mer än en man, som hon påverkar på, eller hon är en aktivist som älskar att ta hand om barn, budget, reparation och andra familjeproblem, dvs. allt som har tid. Ofta tillåter en man att hans fru dominerar familjen på grund av sin egen naturliga lathet, ovilja eller oförmåga att lösa hushållsproblem. Det finns också familjer där fruen helt och hållet försörjer familjen, så mannen utgår från en hemmafru.

Idag kan vi skilja en annan typ av familjeförhållanden, som är nytt för samhället - den moderna familjen. Denna typ av relation härstammar från andra hälften av 1800-talet i europeiska länder och spreds över hela världen över hundra år. Det kännetecknas av prevalensen i förhållandet mellan individuella önskningar över vanligt. I sådana familjer blir personligt liv viktigare, mer signifikant än intrafamiljen. I en modern familj kan partnernas intressen vara helt annorlunda, och den intima aspekten av äktenskapet råder över andra. Barn i sådana familjeföreningar är föremål för överdriven koppling av föräldrarna. Den äkta önskan hos makar i moderna familjer att ge sina egna barn allt är en negativ inslag i ett sådant förhållande. Det hindrar trots allt barnen att odla sig, det är inte lätt för dem att komma på fötterna, eftersom de befrias av föräldrarna från behovet av att få något av sitt arbete, de är skyddade från några svårigheter.

Typer familjer och familjeförhållanden kan vara olika, men varje äktenskapsunion har sina egna positiva aspekter och negativa egenskaper.

Förhållande till familj och föräldrar

Kännetecken för familjeförhållanden bestäms av flera faktorer som bestämmer kvaliteten på relationerna mellan släktingar. Dessa faktorer innefattar: äktenskaps anpassning, deras beroende av föräldrar, typen av familituderioder och familjeritualernas karaktär, beroende av släkting till en make eller make, uppförande vid konfliktlösning med släktingar på den ena eller andra sidan, interpersonella modeller för att upprätta relationer.

Det finns ett nära förhållande som förenar makarnas anpassning och anpassningsförmåga till släktingar från ena sidan eller den andra. Vissa människor är nöjda med att de har uteslutit nya släktingar från sitt eget familjeliv eller avskilt sig från dem, medan andra kommer att göra allt för att stärka banden med nya släktingar och bygga upp varandra beroende relationer. Den effektiva nivån av interaktion kan också vara annorlunda för ett par på olika stadier av familjelivet.

Tyvärr händer det ofta att inställningen till barnet i familjen överskuggar alla känslor gentemot föräldrarna. Men tidigare för varje individ i barndomen spelade föräldrar den viktigaste rollen. De var de dyraste, familj och kära. Men när man går i vuxen ålder, särskilt efter barnets födelse, är nära förbindelser med föräldrarna förlorade. Även om detta inte betyder att föräldrar har blivit mindre nära för vuxna barn eller har börjat älska dem mindre, men med varje möte finns det mindre tid att dela och oändliga problem, konstanta konflikter och missförstånd kan bara förvärra situationen.

Bra familjeförhållanden är inte lätta att bygga. När allt kommer omkring, har barn och föräldrar olika åsikter, övertygelser, preferenser och smaker. På grund av olika trivialiteter uppstår konflikter och missförstånd.

För att relationerna med föräldrar ska förbli likadana måste du försöka förstå vad som har blivit fel, vad som har förändrats. Du bör försöka ofta för att behaga dina föräldrar, för att ge dem, om än små, men gåvor och inte bara på stora helgdagar. Föräldrarna förstörde föräldrar barn med gåvor, inte bara på semester, men av en eller annan anledning, när barn växer upp, glömmer de alla de glada ögonblick som deras föräldrar gav dem, flytta sig bort från dem, räknar inte med deras åsikt.

Bra familjeförhållanden med föräldrar är inte möjliga utan kommunikation. Med föräldrar behöver prata, inte sparsam tid. Om vuxna "barn" är irriterad av konstant föräldraansvar och obehagligt råd, bör du helt enkelt fråga dem om detaljerna i livet i den ålder där deras mogna barn är nu. Alla människor gör misstag, och alla föräldrar försöker skydda sina egna barn, oavsett deras ålder, från eventuella misstag. Därför bör man inte försumma föräldrarnas råd eller dömma dem strikt. Det är nödvändigt att ge föräldrarna möjlighet att ta hand om mogna barn.

Sociala relationer i familjen

Den svåraste sociala utbildningen idag är familjen. Den grundar sig på en helhetssyn över hela familjen i ett samhälle av individer som är bundna av äktenskap och utför reproduktion av avkommor, generationen av familjegenerationer, barns socialisering.

Familjen är både en social institution och en liten grupp. En relativt oförändrad uppfattning eller en stabil form av social praxis genom vilken samhällslivet skapas och organiseras, garanteras stabiliteten i sambanden och samverkan inom gränserna för social samhällsbildning, kallad en social institution. I sociologi betyder en liten grupp en liten grupp social grupp av individer, vars medlemmar förenas av gemensamma aktiviteter och upprätta personlig kommunikation med varandra. Detta är grunden för emotionella relationer i familjen, grunden för bildandet av speciella grupporienteringar, värderingar, regler och normer för beteende.

Familjen som en social institution är fast besluten att tillfredsställa det viktigaste mänskliga behovet av genusproduktion. Och som en liten grupp är det grunden för bildandet av personligheten, spelar en viktig roll i personlig utveckling och socialisering. Familjen som en liten social grupp är en slags ledare av reglerna för beteende, värderingar, moraliska och andliga normer som dominerar samhället.

Följande typer av familjeband ska särskiljas beroende på äktenskapets egenskaper, särdragen hos föräldraroller och släktskap: monogamiska och polygamiska äktenskap, patrilinaal och matrilinealföreningar, patriarkala och matriarkala äktenskap, homogena och heterogena äktenskap.

Monogamiska äktenskapsobligationer är äktenskapsförbundet av två personer: kvinnan och representanten för den starka hälften av mänskligheten. Ett polygamt äktenskap är äktenskapsförbundet av en man med flera makar eller en kvinnlig med flera män. I patrilineala äktenskap förekommer arv av social status, egendom och efternamn längs paternalinjen, och hos matrilinealfamiljer arvs den av moderen. I patriarkala äktenskap är makan huvudet för familjen, och i matriarkala familjer anses hustrun som den högsta myndigheten. I homogena äktenskap är makar infödda till en social grupp, och i en heterogen familjemedlem kommer man och fru från olika sociala klasser, kaster, grupper, klasser.

Idag anses de så kallade kärnkvällen, där familjen består av föräldrar och barn, med andra ord, av två generationer, anses vara de vanligaste i dagens urbaniserade städer.

Sociala relationer i en familjeunion är uppdelade i formella relationer, dvs. konventionella och informella relationer, d.v.s. inter.

Hållbara sociala relationer, relationer mellan familjemedlemmar, nära släktingar, andra släktingar och vänner har en positiv, hållbar inverkan på mentala tillstånd och hälsa.

Föräldra-barns relationer i familjen

Friska föräldrar och barns relationer i familjen innehåller två komponenter. Kärlek är den första komponenten. Attityd till barnet i familjen borde baseras på förälskelse för honom och inte på kontroll och pedagogiska inflytande. Barnet måste känna att mamma och pappa känner kärlek till honom helt enkelt för att han existerar, inte för sitt beteende, handlingar eller goda betyg. Föräldrarnas kärlek är en garanti för att barnet kommer att växa upp med en normal självkänsla, en känsla av självkänsla och tillit i världen runt. Barn som helt enkelt är älskade accepterar sig exakt som de verkligen är, vilket är av yttersta vikt i hela sitt senare liv. När allt kommer omkring, om du går in i vuxenlivet, med tanke på din personlighet "ovärderlig" eller "dålig", sänks chanserna för ett anständigt och framgångsrikt liv till noll.

Den andra delen av föräldra-barns relationer är valfrihet. Att ge det till ett barn är ofta mycket svårare än kärlek. Föräldrar är ganska svåra, och ibland mycket skrämmande, för att låta barnet välja själv. Eftersom de alltid är säkra på att de vet bättre hur man ska agera, och barnet vill göra på egen väg bara av ren envishet. Men man bör skilja mellan valfrihet och brist på kontroll och tillåtlighet.

Även om barnet känner kärlek leder överdriven kontroll av fadern och moderen till risken för att utveckla olika former av missbruk. Räcklös förälderkärlek, förstärkt av total kontroll, är en explosiv blandning. En sådan "cocktail" är kvävning och inte andas. Kvinnor med ökad ångest, övervård är benägen för sådan hypervård. De kontrollerar varje steg i barnet, varje ny hobby. Som ett resultat kan barnet växa upp antingen ömtåligt och sårbart, oförmögen att motstå några svårigheter i livet, eller helt enkelt försöka undvika sådan kärlek på något sätt. Naturen av familjeförhållanden, baserad på total kontroll, som de flesta psykologer hävdar, medför att barns frekventa flykt från verkligheten till "kemiskt beroende", huvudsakligen till narkotiska.

Kontrollen, multiplicerad med föräldrarnas motvilja, kan förstöra barnets personlighet, vilket kan leda till självmord.

Överdriven frihet som ges till barnet i samband med motvilja ger möjlighet till bildandet av ett barns personlighet, men leder samtidigt till en större risk för fysisk skada. Такие отношения чаще всего наблюдаются в неблагополучных семьях, таких как семьи алкоголиков или наркоманов. В таких семейных союзах дети получают едва ли не абсолютную свободу выбора, так как они, в принципе, никому не нужны.I sådana relationer är barn mer benägna att dö, men samtidigt har barnen möjlighet att växa upp som en oberoende och målmedveten person.

För syftet med utbildningsåtgärder i familjeförhållanden kan föräldrar vända sig till olika inflytandeformer, till exempel att uppmuntra eller straffa ett barn och sträva efter att visa upp mönster av beteende genom exempel. Föräldrarnas beröm är effektivare, förutsatt att barnet är i vänliga vänskapliga relationer med dem, och tvärtom, om förhållandet mellan deltagarna i fröprocessen är kallt och likgiltigt, kommer beröm att bära praktiskt taget inget incitament för barnet. Genom användning av stimulansmetoder för utbildning kan utvecklingen av barnet som person antingen accelereras och bli mer framgångsrikt eller sakta ner. Det är inte nödvändigt i utbildningsmissbrukstraff. Det ska endast användas om det är nästan omöjligt att ändra barnets beteende på något annat sätt. När behovet uppstår för straff för att öka det pedagogiska svaret, ska straffet följas omedelbart efter brottet. Det får inte missbrukas med mycket allvarliga straff, eftersom de kan orsaka rädsla och ilska i barnet. Barn, som ofta skriker och ständigt straffas, blir känslomässigt likgiltiga, visar ökad aggressivitet.

Psykologin i familjeförhållandena beror på att allt som händer med ett barn beror helt på sina föräldrar. Därför bör föräldrarna lära sig att de efter barnets födelse har möjlighet att antingen hjälpa barnet i socialiseringsprocessen, personlig utveckling, utbildning etc. eller tvärtom störa. Vägran att delta i utbildning av barn är också ett slags bidrag till sin framtid. Men det blir positivt eller dåligt, tiden kommer att berätta.

Interpersonella relationer i familjen

Att uppnå sammanhållning och harmoni i äktenskapsförhållandet är ganska svårt. Den viktigaste perioden i familjeliv för partner anses med rätta vara den första när ungdomar först möter inte familjeproblem, men familjeproblem. Steget med lappande tecken, samordna syn på livet, skapa en familjelivsliv är ett mycket svårt och viktigt steg i relationer, vilket kan orsaka både upp och ned i nybörjarnas humör. Denna period är mättad med de mest dualistiska upplevelserna. Denna fas av gifta livet kommer ihåg av ungdomar för en livstid och återspeglas vidare i familjen och makarnas öde. I själva verket öppnar varje maka i själva verket inte bara sin partner, utan upptäcker också något nytt i sig själv.

Grunden för hälsosamma familjeförhållanden bör vara en känsla av kärlek, dvs Den högsta nivån på en individens emotionellt positiva inställning till en individ. Känd är också fenomenell selektivitet vid val av en satellit i ett förhållande byggt på kärlek.

Psykologin för relationer i familjen i ämnets verkliga liv är mycket rikare, mer mångfacetterat och mer komplext än vad som verkar för människor innan de går i äktenskap.

Problemet med förhållandet mellan äktenskapsämnena är relevant och en av de grundläggande teman i familjepsykoterapeutisk praxis. I synnerhet gäller detta för unga familjer som nyligen skapats, där makar bara lär sig att leva tillsammans. Denna fas av familjelivet anses vara en slags slipning och indikator på hur deras gemensamma äktenskapsliv kommer att utvecklas i framtiden. Perioden för lapping kännetecknas av en mängd problem i partnersamverkan mellan partner.

I grund och botten orsakar långvariga konflikter, förolämpningar, stridigheter i första hand gemensam hushållning. I detta skede behöver du lära dig hur man gemensamt bygger ett liv och med förståelse, tålamod, hänvisar till vanor hos en annan. Många problem är kopplade till möjligheten att hitta ett gemensamt språk i färd med att bygga ett gemensamt liv. När allt kommer omkring spenderade partnerna all sin fritid tillsammans och åtnjöt det. De förlåter varandra små defekter av varandra, såsom opraktiskhet, viss glömska, förvirring, etc. Tidigare upplevdes dessa egenskaper som en del roliga, ofarliga och söta karaktärsdrag. Nu orsakar det irritation och börjar jämföras med osäkerhet.

Svårigheter i förståelse och interpersonella relationer mellan makar är ofta oupplösligt kopplade till skillnader i temperament. Ofta orsakar problem i interpersonell interaktion effekterna av makarnas biologiska rytmer. En ung familjs intima liv och dess andliga komfort beror också på fluktuationer i partnerens biologiska rytmer.

Emotionella relationer i familjen är den viktigaste integrationsmekanismen, på grund av vilken deltagarna i familjeförhållanden känner en integritet och känner sig varm och stöttar från varandra. Relationer baserade på kärlek och ömsesidig sympati hjälper till att minska frustrerande upplevelser.

I regel går emotionella relationer i familjen genomgående igenom fem steg. Det första steget kännetecknas av en djup och passionerad kärlek till individen, när makan tar all uppmärksamhet medan man målar de iriserande färgerna hos partnerens uppfattning om verkligheten. I det andra steget finns det viss kylning, vilket framgår av det faktum att makens bild sällan dyker upp i sinnet i hans frånvaro, men när han träffas med honom finns en stark tillströmning av positiva känslor, känslor av ömhet och en känsla av kärlek. Den tredje etappen kännetecknas av fortsatt kylning i känslomässiga relationer. I avsaknad av en make upplever partnern lite psykiskt obehag, men när han möter honom, ökar inte ömhet och känslan av kärlek. Ett slags incitament behövs nu för en blink av ömhet och kärlek - en partner måste göra något trevligt för att bevisa sin kärlek. I detta skede finns det ett missbruk. Om du i detta skede inte finner ömsesidig förståelse och inte minskar intensiteten i den interpersonella kommunikationen, kommer han att flytta till fjärde etappen, som kännetecknas av omedveten irritation orsakad av en makas närvaro. Vid det fjärde stadiet uppfattas utseende eller karaktärsdrag, inte som mindre brister, men som orsaker till konflikter. I femte etappen är individen helt nådig av en negativ attityd. Det kännetecknas av det faktum att makarna redan har glömt alla trevliga gärningar och ord, och alla dåliga saker kommer fram. Partners kommer till missförstånd varför de bor tillsammans. Denna period är den svåraste i interpersonella relationer.

Förhållande mellan makar i familjen

Naturen av relationer i en familj, samhällets sammanhållning eller familjs upplösning beror i regel på en uppsättning av personliga egenskaper hos partner, de moraliska principerna de bekänner, ideologiska övertygelser och attityder. När de ideologiska övertygelserna eller världsutsikten av makarna är inkompatibla faller familjen ihop. Skillnaden i ideologier bestämmer skillnaderna i behov, mål, uppgifter, idealer, drömmar, leder därför till en skillnad i handlingar, beteende, resultatet av detta kommer nödvändigtvis att vara andlig oförenlighet mellan makarna och till och med fienden. En sann tillnärmning mellan en man och en kvinna som har olika ideologiska åsikter är endast möjlig om båda parter eller en av dem överger sina ursprungliga positioner.

Mänskarnas moraliska egenskaper, såsom tolerans, förmåga att förstå, uppmärksamhet, vänlighet, takt, medkänsla etc. har stor betydelse för familjeförhållanden. Alla dessa kvaliteter gör ämnet mer "lämpligt" för att leva tillsammans i ett äktenskap. Omvänt gör sådana egenskaper som orimlig ilska, överdriven känslighet, lunskap, arrogans, själviskhet människor otillgängliga för långsiktiga relationer och inte lämpliga för familjelivet.

Även personer som går in i äktenskapet ska se i en riktning, ha liknande åsikter om moraliska normer och värderingar, som en mans position och kvinnans ställning i äktenskap, jämställdhet mellan könen, ömsesidig respekt, rättvisa, ansvar och plikt för familjen, samhället. Eftersom varje konfrontation med varandra i detta avseende endast kommer att bidra till att undergräva grunden för förhållandet.

Möjligheten att göra och genomföra beslut anses vara en viktig orienteringskvalitet för personligheten. Om en individ inte har denna kvalitet, blir världsutsikten, livsmålen och attityderna rena deklarativa och ganska skakiga och subjektets personlighet är opålitlig och infantil. En sådan individs beteende kännetecknas av impulsivitet och oförutsägbarhet, vilket gör att det långsiktiga samarbetet med honom blir omöjligt.

Assimileringen av lagliga normer och moraliska riktlinjer som reglerar relationer i familjeliv, maka och faders roll, mor och mamma har också stor betydelse för individen. Resultatet av assimileringen av sådana normer kommer att vara bildandet av en plikt, som tillsammans med viljan och kärlekens känsla driver partner, deras föräldrar och andra familjemedlemmar för att uppfylla sina uppgifter noggrant och noggrant.

Att prata om hur man förbättrar relationerna i familjen, stärker sina interna förbindelser, förbättrar relationerna mellan partner, man bör inte underskatta makarnas intima relationer. Centralt för makarnas makala förhållande är att intimitet borde uppfylla båda makarna.

För att säkerställa deltagarnas sammanhållning i familjeförhållandena är deras förmåga att förbättra den ekonomiska aktiviteten också mycket viktig. Partners ska inte vara rädda och undvika livet. Gemensam förvaltning av ekonomin kommer bara att förena makarna, om inte undvika det.

Kärlek, familj, relationer mellan individer i familjen är den grundläggande faktorn som oroar alla, för i många avseenden är graden av framgång och tillfredsställelse med livet beroende av det.

Förhållanden i en ung familj

En harmonisk union av två individer, sammanhang av emotionella reaktioner i en ung familj skapas gradvis. Från utvecklingen av harmoni och ömsesidig förståelse beror på utsikterna till fackföreningen och ytterligare glada familjeförhållanden. Därför bör särskild tonvikt läggas på den första etappen av att bilda en fackförening, eftersom det är i detta skede att den psykologiska kompatibiliteten hos två helt olika personer är etablerad. Detta är grunden för den växande flervåningsstrukturen för äktenskapsrelationer. Hållbarheten hos hela familjeuppbyggnaden beror på hur en sådan grund är stark.

Familjen är idealiskt de närmaste människorna i världen, alltid redo att stödja varandra och komma till räddning, de är alltid i ett svårt ögonblick. Men även mellan inhemska människor finns konflikter eller missförstånd.

Kanske är frågan om hur man förbättrar relationerna i familjen idag en av de centrala och mest angelägna frågorna. En effektiv metod för att undvika missförstånd i familjeförhållanden är förmågan att finna ömsesidig förståelse i alla situationer med sina släktingar. Därför beror det på hur diplomatiskt en individ kan uppföra sig i olika konflikter och vanliga livssituationer, så molnigt blir ett gemensamt liv. Under utvecklingen av familjeförhållanden och modningen av familjen själv utvecklar den sin egen unika atmosfär. Tyvärr är det i dag ganska ofta möjligt att träffa familjer där främjandet av andlighet och atmosfären av missförstånd mellan hushållen dominerar. Resultatet av sådana familjeförhållanden kan vara helt annorlunda, alltifrån familjen sönderdelning och slutar med barnens psykosociala problem.

Naturligtvis absolut omöjligt att leva utan konflikt. Du måste förstå att konflikter är olika. I familjelivet bör destruktiva konflikter undvikas. Man måste komma ihåg att varje individ har för-och nackdelar, så du borde lära sig att förlåta och göra eftergifter.

Friska familjerelationer i nygifta hjälper till att undvika familjeupplösning. Alla problem som uppstår bör diskuteras, försöka hitta en gemensam lösning och inte hålla klart.

Tyvärr är värdet av familjeförhållanden i vår tid gradvis förlorad. För att förhindra att detta sker för individer som går i äktenskap, bör man vara medveten om orsakerna som uppmuntrar dem att ingå en äktenskapsförening. Om båda makarna älskar, respekterar varandra och förstår, om de är villiga att göra koncessioner till varandra och ha ett gemensamt intresse, kommer förhållandet i en ung familj att utvecklas positivt.

Karaktäristiken hos relationerna i de nygifta familjerna bestäms av parternas psykologiska kompatibilitet, förmågan att skapa det optimala moraliska klimatet i relationen.

Family Relationship Problem

I vår tid anses en av de moderna familjernas grundläggande problem som en kraftig nedgång i familjens ställning som social samhällsinstitution, en minskning av dess betydelse som en hierarki av värdeorienteringar.

Det är lösningen av familjeproblem som vanligtvis kommer först hos människor. Bland de vanligaste kategorierna av problem i familjelivet bör betonas konflikter som uppstår mellan partner, föräldrar och barn, söner och döttrar. Värdet av relationer i familjen bör vara det högsta värdet av individer som utgör samhällets sociala enhet.

Kärlek, psykologisk kompatibilitet, andlig harmoni och föräldrarnas kommunikativa interaktion anses vara en av huvudfaktorerna för att förhindra långvariga konflikter, den emotionella grunden för att höja ett barn i en familj. I ett förhållande där makarna älskar varandra kommer förhållandet mellan barnen i familjen att vara vänligt och vänligt, baserat på kärlek och en känsla av att tillhöra samma familj.

I början av familjelivet är det första problemet för nygifta att separera arbetsuppgifter, vilket i vilket fall som helst måste vara uppfyllt. Ofta är partners oeniga om vem som ska ta hand om det inhemska ansvaret och följaktligen uppstår konflikter på grundval av detta.

Nästa problemläge är utvecklingen av familjevärden och moraliska riktlinjer från de som är väldigt viktiga för var och en av partnerna.

I processen att lösa familjekonflikter sker erkännande av en partner från en ny sida, upptäckten av sådana karaktärsdrag som tidigare var osynliga.

Även efter barnets födelse hotas familjelivet av konflikter och problem. När allt kommer omkring, när en kvinna, förutom en hustrus roll, förvärvar rollen som en mamma, växlas hennes uppmärksamhet från hennes man till en bebis som är mycket erfaren av män.

Konflikt eller akut negativa relationer mellan barn i familjen provocerar också stridigheter mellan makar som inte förstår att föräldrarna själva ofta är orsaken till det kalla förhållandet mellan barn.

Titta på videon: KDA - POPSTARS ft Madison Beer, GI-DLE, Jaira Burns. Official Music Video - League of Legends (Augusti 2019).